Podpisanie umowy - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Podpisanie umowy

 

Podpisanie umów z klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami
z terenu gminy Czarna Dąbrówka


28 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka miało miejsce podpisanie umów z klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami z terenu gminy Czarna Dąbrówka. Przedmiotem umów było przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 roku.

Gmina Czarna Dąbrówka poprzez sprzyjanie rozwojowi sportu zamierza osiągnąć następujące cele:
1)  Wspierania działalności sportowej prowadzonej w formie klubu sportowego w drodze:
a)  Zlecania zadania i udzielania dotacji na jego wykonanie,
b)  Udostępniania na preferencyjnych warunkach gminnych obiektów sportowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
c)  Podnoszenia standardu wyposażenia w sprzęt sportowy,
d)  Tworzenia warunków do udziału zawodników we współzawodnictwie sportowym;

2)
 Budowy i modernizacji obiektów sportowych oraz zagospodarowania terenów sprzyjających uprawianiu sportu;

3) Zwiększania dostępności obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych;

4)
 Wspierania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej niezrzeszonej  w klubach sportowych poprzez:
a)  Organizację gminnych zawodów sportowych dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej,

5) Wspierania wszelkich inicjatyw mających za cel upowszechnianie wychowawczej funkcji sportu;

6)  Propagowanie i upowszechniania sportu wśród mieszkańców gminy, w tym poprzez organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych o charakterze masowym;

7)
Wspieranie rozwoju sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej oraz innych form zorganizowanych i niezorganizowanych aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcia wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Z dotacji będą sfinansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1)  realizację programów szkolenia sportowego, a w tym:
a) finansowanie wynagrodzeń trenerów i instruktorów,
b) badań lekarskich, diagnostycznych i wydolnościowych zawodników
c) ubezpieczenie zawodników i kadry szkoleniowej;

2)
zakup lub ulepszenie sprzętu sportowego oraz zakup strojów sportowych;

3
) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, a w szczególności:
a) Delegacji i wynagrodzenia licencjowanych sędziów sportowych,
b) Opłaty startowe, opłaty wpisowe i inne koszty udziału zawodników w zawodach, w tym uprawomocnienie zawodników w odpowiednim Związku Sportowym,
c)  Transport zawodników na zawody sportowe,

4) koszty obsługi bankowej wniosku;
5) obsługę administracyjno-finansową wniosku;
6) obsługa medyczna meczów oraz zawodów sportowych;
7)zakup artykułów spożywczych (napoje);
8) wkład własny we wnioskach o dofinansowanie zadania ze źródeł pozabudżetowych.

Kwota przyznana w 2018 r. przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka na realizację zadań publicznych to 55 400,00 zł.

Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych 13 wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka zatwierdziłem wybór 7 następujących ofert, przyznając im dofinansowanie w następującej wysokości:

1) Polski Związek Wędkarski Okręg Słupsk Koło gminne Lipień:
„Upowszechnianie sportu wędkarskiego poprzez organizację cyklu otwartych zawodów sportowych w dyscyplinach wędkarskich dla mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka wraz z doposażeniem kadry wędkarskiej Koła Gminnego Związku Wędkarskiego „Lipień” w Czarnej Dąbrówce”- wartość przyznanej dotacji 3 000,00 zł.
Termin realizacji zadania: 08.04.2018-08.06.2018

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Rokitach
„Żyj zdrowo na sportowo”- wartość przyznanej dotacji: 2 000,00 zł.
Termin realizacji zadania: 10.08.2018-13.08.2018

3) Stowarzyszenie Rokitnik
„Umiem pływać”- wsparcie finansowe na realizację programów szkolenia sportowego w tym finansowanie trenerów i instruktorów- wartość dofinansowania: 5 000,00 zł.
Termin realizacji zadania: 28.03.2018-01.12.2018

4) Uczniowski Klub Sportowy „NEPTUN”
„Popularyzowanie piłki siatkowej w gminie Czarna Dąbrówka”- wartość dofinansowania: 1 000,00 zł.
Termin realizacji zadania:15.09.2018-15.12.2018

5) Gminne Towarzystwo Sportowe Czarna Dąbrówka
„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udział drużyn piłkarskich GTS czarna Dąbrówka w rozgrywkach ligowych Pomorskiego Związku Piłki Nożnej”- wartość dofinansowania: 30 000,00 zł.
Termin realizacji zadania:28.03.2018-30.11.2018

6) Wiejski Klub Sportowy w Nożynie
„Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych gminy Czarna Dąbrówka poprzez organizację treningów, turniejów i rozgrywek piłkarskich”-wartość dofinansowania: 8 000,00 zł.
Termin realizacji zadania:28.03.2018-31.12.2018

7) Stowarzyszenie LOKO MOTYWA
„Ożywić boiska. Sportowe Kozy i Mikorowo”- wartość dofinansowania: 6 400,00 zł.
Termin realizacji zadania:01.05.2018-31.07.2018

Szczegółowo przeanalizowałem treść i określone działania w każdym z wniosków. Są one w założeniach dobrze skonstruowane zapewniające jakość pracy na profesjonalnym poziomie. To co najważniejsze dadzą działania nie tylko na jednym a na wszystkich naszych obiektach sportowych w różnych częściach gminy. Nie tylko w jednej formie a w formach rozszerzonych i wynikających z potrzeb jakie określiło otoczenie całej gminnej społeczności reprezentowanej przez stowarzyszenia i kluby.

Po ilości złożonych wniosków, zaangażowaniu różnych społecznych środowisk, kreatywności pomysłów na aktywność sportową jestem pewien iż ten kierunek jest słuszny. Nowo obowiązująca forma finansowania stwarza tez dobra atmosferę dla stowarzyszeń ambitniejszych co do jakości i ilości zajęć.

Do tej pory przez parę minionych lat rzadko kto ze stowarzyszeń korzystał z możliwości pozyskiwania funduszy z zewnątrz. Głowna część środków na ten cel pochodziła z budżetu gminy.

Szkolne kluby sportowe istniejące przy naszych szkołach pokazały w bieżącym roku iż można pozyskać na swoje dodatkowe zajęcia pokaźne środki z Ministerstwa Sportu. Otrzymały je na cały bieżący rok po 140 godzin zajęć. Formę nauki pływania dla klas I-III na cały rok zapewnił wniosek złożony przez wydział unijny UG.

Zachęcam do szerszego otwarcia się na taką formułę dodatkowego pozyskiwania funduszy.Z pewnością każdy tak sformułowany wniosek dodatkowo otrzyma niezbędne wsparcie z budżetu gminy.


Wójt Gminy
Jan klasa

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego