Przydomowe Oczyszczalnie - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Przydomowe Oczyszczalnie

 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W dniu 31 marca 2017 r. Rada Gminy Czarna Dąbrówka podjęła uchwałę nr XXVII/252/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Czarna Dąbrówka polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z podjętą uchwałą Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuje o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

1. Kto może ubiegać się o dotację:
O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające ścieki bytowe, zamieszkałe na terenie gminy Czarna Dąbrówka i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.

2. Dotacją mogą być objęte
:

 • wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na nieruchomościach położonych poza miejscowościami skanalizowanymi,

 • miejscowości objęte programem dofinansowania:

Lp.

Nazwa miejscowości

Lp.

Nazwa miejscowości

Lp.

Nazwa miejscowości

1.

Bochowo

11.

Kozin

21.

Rokitki

2.

Brzezinka

12.

Lipieniec

22.

Rokity

3.

Ceromino

13.

Mydlita

23.

Rudka

4.

Dęby

14.

Nowe Karwno

24.

Skotawsko

5.

Drążkowo

15.

Obrowo

25.

Soszyce

6.

Gliśnica

16.

Osowskie

26.

Święchowo

7.

Jaszewo

17.

Otnoga

27.

Wargowo

8.

Kartkowo

18.

Połupino

28.

Wargówko

9.

Kłosy

19.

Przylaski

29.

Zawiat

10.

Kotuszewo

20.

Rokiciny

30.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

4. Termin składania wniosków.
Nabór wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym do 31.12.2018 r.

5.
Wysokość dotacji.
Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w wysokości 30% udokumentowanych kosztów fakturami/rachunkami, lecz nie więcej jak 5.000,00 zł.

6.
Zakres dotacji.
Dotacją objęty będzie udokumentowany zakup i montaż fabrycznie nowych instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi posiadać atest i spełniać warunek tj. najwyższe stężenie w ściekach oczyszczonych nie może przekraczać:

 • BZT 5 = 40 mg O 2/dm 3,

 • CHZT Cr = 150 mg O 2/dm 3,

 • zawiesina ogólna = 50 mg/dm 3.

Dofinansowaniu nie podlegają:

 • koszty poniesione przed dniem podpisania umowy.


7. Kwalifikowanie wniosków do realizacji.
a.
Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Czarna Dąbrówka według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
b. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez Wnioskodawców zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania.
c.  Niezrealizowane w danym roku wnioski zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym jeżeli:

 • utrzymana zostanie w mocy uchwała nr XXVII/252/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 r.  dotycząca zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

 • Gmina Czarna Dąbrówka zabezpieczy w budżecie gminy środki finansowe na ten cel w danym roku.

 • zachowane zostaną przez Wnioskodawcę warunki zawarte we wniosku oraz wynikające z regulaminu udzielania dotacji.


8. Sposób postępowania aby uzyskać dotację: Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba fizyczna zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków powinna postępować według następującej kolejności:
a.
Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym w Bytowie,
b. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji z następującymi załącznikami:

 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości,

 • zgoda/zgody współwłaścicieli nieruchomości na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do podpisania umowy dotacji z Gminą Czarna Dąbrówka w imieniu wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (dotyczy nieruchomości, do których tytuł prawny posiadają dwie lub więcej osób),

 • kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starostwa Powiatowego w Bytowie wraz z mapką przedstawiającą lokalizację instalacji oraz oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu.

c. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję oceniającą wnioski następuje poinformowanie Wnioskodawcy o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania.
d. Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków przez Wnioskodawcę.
e. Złożenie w terminie 14 dni od zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wniosku o przekazanie dotacji.

 • imienny dowód zakupu urządzenia oraz jego montażu (rachunek lub faktura VAT),

 • zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni w Urzędzie Gminy w Czarna Dąbrówka,

 • umowa zawarta z Zakładem Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka ul. Cicha 3, 77 - 116 Czarna Dąbrówka na obsługę przydomowej oczyszczalni ścieków z wywozem nadmiernego osadu co sześć miesięcy,

 • wyniki badań ścieków oczyszczonych,

w przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia.
g. Rozliczenie i przekazanie dotacji na rachunek Beneficjenta, które nastąpi w terminie do 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
h. Po złożeniu wniosku o przekazanie dotacji zostanie  przeprowadzona kontrola wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków przez przedstawicieli Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

9. Inwestycję związaną z budową przydomowej oczyszczalni ścieków należy zakończyć i rozliczyć do końca roku, w którym podpisano umowę dotacji.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego