Dodatki Mieszkan. - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dodatki Mieszkan.

Urząd Gminy
 
 
 
 


 GDZIE SIĘ UDAĆ PO DODATEK ?
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego.. W Urzędzie Gminy dodatkami mieszkaniowymi zajmuje się pani Maria Czapiewska (pokój nr. 17), która chętnie udzieli niezbędnych informacji i odpowie na wszystkie pytania.

Formularz wniosku do pobrania


CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?


Prawo do dodatku mieszkaniowego mają:

   
* najemcy mieszkań komunalnych, dawnych zakładowych, wynajmowanych w budynkach prywatnych jak również wynajmowanych od właściciela, który ma jedno lub więcej mieszkań na wynajem
   * członkowie spółdzielni zajmujący mieszkania lokatorskie lub własnościowe
   * właściciele domów jednorodzinnych
   * osoby, którym przysługuje prawo do lokalu zamiennego lub socjalnego

Prawo do dodatku zależy od dochodu, powierzchni oraz poniesionych kosztów.

Dochody

Ustalając prawo do dodatku bierze się pod uwagę dochody przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym, które tworzą osoby stale mieszkające pod jednym dachem i to nie tylko rodzina, ale także osoby nie spokrewnione ze sobą np. konkubenci.

Ważne. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Obecnie kwota najniższej emerytury wynosi 706,29 zł, tak więc dochód w gospodarstwie jednoosobowym może wynosić 1236,01 zł , a w gospodarstwie wieloosobowym 882,86 zł.

Jeżeli przekraczasz kryteria dochodowe, to nie oznacz, że nie otrzymasz dodatku - będzie on niższy, dodatek zostanie pomniejszony o wysokość kwoty jaką przekraczasz kryterium. Na przykład, jeżeli dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie wynosi 780,00 zł wysokość dodatku zostanie pomniejszona o 33,17 zł (780,00 – 746,83 = 33,17)


Powierzchnia

Dodatek mieszkaniowy przysługuje tylko na określoną powierzchnię lokalu przypadającą na osobę tzw. ”powierzchnię normatywną”, która wynosi odpowiednio :
35m2 – dla 1 osoby
40 m2 – dla 2 osób
45 m2 – dla 3 osób
55 m2 – dla 4 osób
65 m2 – dla 5 osób
70 m2 – dla 6 osób, a w przypadku zamieszkiwania większej liczby osób powierzchnię normatywną zwiększa się dla każdej kolejnej osoby o 5 m2. Jeżeli w lokalu przebywa osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w osobnym pokoju powierzchnie normatywną powiększa się o 15 m2 .
Dodatek otrzyma również rodzina, która przekroczyła powierzchnię normatywną, jednak nie więcej niż o 30 % albo 50 % pod warunkiem , że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni tego lokalu nie przekracza 60 %.


Wydatki

Przepisy nie pozwalają uwzględniać wszystkich wydatków związanych z zamieszkaniem. Zawsze pod uwagę bierze się:

   * czynsz – w przypadku najemców
     * jeżeli ubiegający się o dodatek zajmuje lokal nie będący własnością gminy, jego wydatki (będące odpowiednikiem czynszu) zrównuje się z czynszem jaki by płacił za mieszkanie gdyby należało do gminy
   * koszty eksploatacji i remontów – w przypadku członków spółdzielni oraz najemców mieszkań spółdzielczych
   * zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
   * odszkodowanie za zajmowanie lokalu – w przypadku czekających na lokal zamienny lub socjalny
   * opłaty za energię cieplną, wodę odbiór nieczystości stałych i płynnych
   * wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału

Wydatku nie stanowią wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu na cele bytowe.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego,
a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

   * 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym
   * 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym
   * 10 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 osobowym i większym


Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia następującego po dniu złożenia wniosku. Decyzja zostaje wydana w przeciągu miesiąca

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba nie spełnia przesłanek ustawowych np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu lub jeżeli kwota dodatku byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji tj. niższa niż 11,95 zł.

Wypłata dodatku mieszkaniowego zostanie wstrzymana jeżeli osoba nie płaci czynszu na bieżąca tj. przez ponad dwa miesiące. Wypłatę wstrzymuje się do czasu pokrycia zaległości. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy zaległości nie zostaną uregulowane świadczenie wygasa.

WYMAGANE DOKUMENTY

   * wniosek – zarządca domu potwierdza na wniosku dane o miejscu zamieszkania, liczbie osób, nazwie i siedzibie zarządcy domu, tytule prawnym do zajmowanego lokalu, sposobie ogrzewania pomieszczeń i wody, wydatkach na mieszkanie
   * w przypadku domów jednorodzinnych zaświadczenie wystawione przez starostwo, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu
   * rachunki dotyczące utrzymania domu
   * w przypadku osób niepełnosprawnych chcących z korzystać z dodatkowej powierzchni normatywnej – decyzję powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności dotyczącą prawa do oddzielnego pokoju.
   * deklarację o dochodach


Na żądanie, osoba pobierająca dodatek jest zobowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazywanych w deklaracji. Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki w wysokości 100 % naliczonych i ponoszonych wydatków.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego