Osowskie - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Osowskie

Inwestycje 2018


Ślubowanie nowych sołtysów


W dniu 20 sierpnia 2018 r. podczas XLI Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka miało miejsce uroczyste ślubowanie nowo wybranych Sołtysów Sołectwa Bochówko oraz Osowskie. Po złożonym ślubowaniu sołtysi otrzymali z rąk Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy zaświadczenia o wyborze oraz kwiaty. Ponadto w związku z zakończeniem pełnienia przez Panią Dorotę Lindstedt funkcji Sołtysa Sołectwa Bochówko złożono serdeczne podziękowania za współpracę z władzami samorządowymi Gminy Czarna Dąbrówka, sumienne wykonywanie zadań oraz  czuwaniem nad estetyką sołectwa, która przyczyniła się do poprawy wizerunku wsi.


Ponadto podczas obrad sesji  złożono także podziękowania za rzetelną służbę i otwartość na problemy mieszkańców Panu asp. sztab. Marcinowi Stolc z okazji zakończenia pełnienia funkcji Kierownika Posterunku Policji w Czarnej Dąbrówce. Władze Gminy podziękowały również za odpowiedzialne i profesjonalne pełnienie obowiązków zawodowych dla dobra i na rzecz społeczeństwa. Na zasłużonej emeryturze życzymy Panu Marcinowi Stolc realizacji wszelkich planów, dobrego zdrowia, pogody ducha i szczęścia osobistego.


Również miało miejsce powitanie nowego Kierownika Posterunku Policji w Czarnej Dąbrówce. Stanowisko to objął asp. sztab. Andrzej Sywanycz. Władze Gminy Czarna Dąbrówka serdecznie gratulowały awansu oraz życzyły samych sukcesów w służbie, pełnej satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku, wzrostu poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa, pozytywnej oceny ze strony mieszkańców oraz dobrej współpracy z władzami lokalnymi.


____________________________________________________________________________________


INFORMACJA
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 6 sierpnia 2018 r.


o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie
uchwalenia statutu Sołectwa Osowskie
.


Na podstawie Uchwały Nr XIX/177/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami i innymi interesariuszami Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zarządzenia nr 63/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 05.07.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutu Sołectwa Osowskie w dniach od 10 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców sołectwa dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Osowskie.


Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuje, że w wyznaczonym terminie ( od 10.07.2018 r. do 31.07.2018 r. ) nie wpłynęły do Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka żadne uwagi do projektu statutu.


Mając na uwadze powyższe projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Osowskie zostanie przekazany Radzie Gminy Czarna Dąbrówka celem jego przyjęcia.

____________________________________________________________________________________


Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutu
Sołectwu Osowskie


Na podstawie art.35 ust.l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz Uchwały nr XIX/177/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami i innymi interesariuszami Gminy Czarna Dąbrówka,


Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zarządza, co następuje:

§1.

Z dniem 10 lipca 2018 r. podaje się do publicznej wiadomości treść projektu statutu Sołectwa Osowskie.

§2.

Wyżej wymieniony projekt poddaje się pod konsultacje społeczne, poprzez: publikacje na stronie internetowej bip.czamadabrowka.pl, oraz www.czamadabrowka.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka, oraz tablicy ogłoszeń w Sołectwie w okresie konsultacji, celem udostępnienia ich mieszkańcom.

§3.

Koniec konsultacji nastąpi z dniem 31 lipca 2018 r.

§4.

1. Formularz, na którym należy wnosić uwagi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.  Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3.  Treść obwieszczenia konsultacji społecznych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Wzór protokołu zawierającego zbiorcze wyniki konsultacji społecznych stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.


§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Zarządzenie nr 63.2018
Formularz zgłoszenia uwag
Statut Sołectwa Osowskie - projekt 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego