Zrealizowanie - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zrealizowanie

Fundusze UE > 2012 > WFOŚ > Park Kozy
 
 
 
 
   

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA

REWITALIZACJA PARKU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KOZY W GMINIE CZARNA DĄBRÓWKA"


              
        Miejsce realizacji zadania:


        Województwo: Pomorskie
        Powiat: Bytowski
        Gmina: Czarna Dąbrówka
        Miejscowość: KOZY
        Lokalizacja: dz. nr 606, obręb ewidencyjny 0014 Kozy
        Powierzchnia: 0,9412 ha


                                              


                                                            Sierpień  2012
  

     Przedmiotem opracowania był fragment historycznego założenia parkowego  w  Kozach, gm. Czarna Dąbrówka, rozpoznanie przemian układu przestrzenno-kompozycyjnego
i ocena stanu zachowanej roślinności a następnie sformułowanie wytycznych do uporządkowania i  rewaloryzacji parku. Celem opracowania była szeroko pojęta ochrona całego założenia parkowego i zachowanie cennej roślinności poprzez: uporządkowanie całego terenu, odmłodzenie krzewów, uregulowanie ruchu pieszego, wydzielenie miejsc wypoczynku i wprowadzenie roślinności rodzimej (przede wszystkim krzewiastej) z gatunków odpowiednich dla tego środowiska.
     Przedmiotem zamówienia zadania, więc była „Rewitalizacja parku wiejskiego w miejscowości Kozy w Gminie Czarna Dąbrówka w zakresie przedstawionym w przedmiarze robót.
     Szacunkowa wartość zamówienia szacowana była na kwotę 59 373,39 zł. Zapytanie ofertowe zostało skierowane do 3 potencjalnych wykonawców zadania, z czego wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 54 120,00 zł brutto. Umowę na zadanie podpisano z Zakładem Urządzania i Konserwacji Zieleni „FLOREX” Sp. z o. o (Umowa Nr GI.272.7.2012).

Wyłoniono również osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prac, którym została Pani architekt zieleni Anna Szemraj.


Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonywał swoje obowiązki w ramach Umowy:
Nr Gi.271.4.4.2012.WU z dnia 25.04.2012r. Inspektor nadzoru sumiennie i z pełną
odpowiedzialnością  wykonywał swoje obowiązki, odpowiadał za realizacje projektu:
„ Rewitalizacja parku wiejskiego w miejscowości  Kozy w Gminie Czarna Dąbrówka” tj.:

1. Brał czynny udział w przekazaniu placu budowy i udzielał wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania wykonawcy.

2. Przeprowadzał kilkakrotnie kontrole na budowie na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia tj.:

    - odbiór robót w zaniku ( przygotowanie gleby pod nasadzenia i trawniki, kontrola ilości wywiezionych       zanieczyszczeń, impregnacja palisady i sprawdzenie systemu korzeniowego sadzonek roślin do wykonania nasadzeń, wykonanie alejek gruntowych).

    - sprawdził jakość materiału roślinnego pod względem gatunkowym i jakościowym, oraz czy posiadają etykiety producenta.

  - kontrolował prawidłowość sadzenia podczas wykonywanych prac

  - sprawdził jakość montowanych elementów małej architektury
ławki, palisada, tablica informacyjna i stojaki na rowery.

3. Brał udział w odbiorze końcowym  robót, które komisja odebrała bez uwag.  


Ponadto godnie reprezentował inwestora biorąc udział w spotkaniu z przedstawicielami społeczności lokalnej odpowiadając na wszystkie pytania na temat prowadzonych prac.

     Dnia 29.05.2012 r. w Kozach odbyło się przekazanie terenu parku w obecności inspektora nadzoru, przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli mieszkańców wsi (sołtys, Radny) oraz pracowników Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

    
Zakres prac obejmował:

  • Prace pielęgnacyjne zieleni istniejącej

  • Alejki gruntowe

  • Elementy małej architektury,

  • Sadzenie drzew i krzewów liściastych + przygotowanie gleby

  • Sadzenie drzew i krzewów iglastych oraz krzewinek i pnączy

  • Sadzenie krzewów żywopłotowych 580 szt.

  • Przygotowanie gleby i założenie trawnika


Po zrealizowaniu wyżej wymienionych zadań okazało się że niezbędne do wykonania całości rewitalizacji parku są jeszcze prace dodatkowe, które nie zostały przewidziane w przedmiarze robót. Zakres prac dodatkowych dotyczących zadania „Rewitalizacja parku wiejskiego w miejscowości Kozy obejmuje: nawierzchnia gruntowa w gruncie rodzimym 175 m2, wykoszenie chwastów jednorocznych, samosiewów, wygrabienie i zebranie w stosy 900m2, załadunek i wywiezienie 27m2, wykonanie trawnika 270m2,  które Gmina Czarna Dąbrówka zleciła jako prace dodatkowe podmiotowi, który wykonywał prace główne tj. Firmie „FLOREX” i takie zlecenie z firmą podpisała na kwotę 5 998,43 zł.


    Cały projekt obejmował również elementy małej architektury np. ławki parkowe ale przede wszystkim wprowadzono zieleń niską -krzewy liściaste w luźnych skupinach ( kalina, trzmielina, bez koralowy, róża pomarszczona) lub jako żywopłoty formowane (grab pospolity, tawuła), które wprowadzają ład w całym założeniu parkowym i regulują ruch pieszych oraz zabezpieczą teren przed  dewastacją. Kilka drzew i krzewów iglastych takich jak świerk pospolity i cis pospolity wprowadzono jako uzupełnienie kompozycji. Barwinek i bluszcz pospolity rośliny zimozielone i cieniolubne posadzone w miejscach narażonych na wydeptywanie poprawiają estetykę i podkreślają charakter dawnego parku.
     Przebieg alejek spacerowych został oparty na analizie dawnego założenia parkowego
z uwzględnieniem obecnego użytkowania.            
     Alejki wykonano  jako gruntowe lub gruntowo-ulepszone. Przy alejkach ustawiono ławeczki parkowe 10 szt. Istniejący plac zabaw został oddzielony od terenu zieleni palisadą z kołków drewnianych.
     Zaprojektowane elementy zagospodarowania poprawiają estetykę tego terenu ale także mają zadanie integrować mieszkańców ( spotkania w gronie rodzinnym itp.)  i zachęcić turystów zwłaszcza rowerowych do zatrzymania się w tym miejscu i odpoczynku.
     


Elementy zagospodarowania - wyposażenie

     
  
1. Palisada
Wykonana palisada drewniana z okrąglaków o śr. 10-15cm i wysokości 50cm, długość całkowita palisady 25mb. Montaż bezpośrednio  w grunt po uprzednim zabezpieczeniu Abizolem części pali zakopywanej.   Palisada ma za zadanie odzieli plac od terenów zieleni.


 2.  Ławki wolnostojące
Konstrukcja ławek: drewniane siedziska na elementach betonowych  bez oparć, siedziska z belek szlifowanych i malowane na kolor zielony, mocowane na elementach betonowych z elewacją z kruszywa naturalnego- gotowy wyrób.

 
3. Stojak na rowery
Stojak na rowery drewniany tak jak inne elementy wyposażenia terenu. Poniżej przykładowe rozwiązanie. Bal z nacięciami na tylne koło roweru. Na terenie zamontowano  dwa stojaki na 10 rowerów.

          
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego