Most Nożyno - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Most Nożyno

Fundusze UE > 2011 > Pozostałe
 
 
 
 Rozbudowa mostu drogowego, remont dojazdów oraz budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Nożyno.

Zakres Inwestycji:
W ramach rozbudowy obiektu mostowego zostanie wykonana nowa szersza kapa chodnikowa z lewej strony mostu. zaprojektowano też nowe bariery ochronne, poręcze, oraz nawierzchnię chodnika i jezdni.
W ramach zadania zostanie ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna drogi wojewódzkiej nr 212 w miejscowości Nożyno na odcinku ok. 360m. oraz dwie zatoki autobusowe o normatywnych parametrach dla przeciwległych kierunków ruchu. Przy zatokach oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej zaprojektowano chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,0 m. Istniejące zjazdy i skrzyżowania z drogami podporządkowanymi przewidziano do korekty.
Wody opatowe zostaną odprowadzone powierzchniowo do projektowanej kanalizacji deszczowej. Ścieki deszczowe zostaną odprowadzone wylotem do rzeki Skotawy po uprzednim podczyszczeniu z substancji ropopochodnych.

Przetarg:
W dniu 5 maja 2011r. odbyło się otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania. Została złożona jedna oferta firmy WANT sp. z o.o. z Tczewa. Oferta jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Planowany termin podpisania umowy – 1 czerwca 2011r.

Termin wykonania:
Termin realizacji robót budowlanych określono na 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wartość realizowanych robót:
Wykonawca za wykonanie robót objętych przedmiarem zaproponował kwotę brutto
1 211 100,37zł.

*************************************************************************************

Efekt końcowy remontu drogi i mostu w Nożynie
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego