Jasień - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Jasień

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2013 > Sołectwa 1


Rzeźba Kaszubki

Wiejski Dom Kultury otrzymał drugą - tak oczekiwaną – rzeźbę "Kaszubkę". Mamy już komplet rzeźb imitujących - pokazujących piękno strojów kaszubskich, charakterystycznych dla tego regionu. Dla przypomnienia rzeźba mężczyzny była ofiarowana panu Władysławowi Sobisz - niemalże pięćdziesięcioletniemu sołtysowi Jasienia. Obecna" Pani" odsłonięta została oficjalnie w piątek a poświęcona Państwu Agnieszce i Bronisławowi Stolc za życiowy wkład pracy w WDK Jasień i kultywowanie kultury kaszubskiej na naszym regionie.

___________________________________________________________________________

Zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową w Jasieniu- „zielone centrum” rozwoju innowacyjnych form turystyki


Zagospodarowanie ternu przy Szkole Podstawowej w ramach planowanych operacji przewidziano:

- Niwelacje terenu
- Wymianę ogrodzenia 70 mb. z furtką 1 szt. i bramą dwuskrzydłową 1 szt.
- Wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej
- Zakup i montaż masztów flagowych 2 szt.
- Zakup i montaż stołu do tenisa 1 szt.
- Zakup i montaż donic z drzewami alejowymi 4 szt.
- Zakup i montaż ławeczek: dwustronne 2 szt., jednostronne 3 szt.
- Zakup i montaż koszy na śmieci 2 szt.
- Zakup i montaż stojaka rowerowego na 10 stanowisk 1 szt.
- Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1 szt.
- Nasadzenie zieleni


Wskaźniki produktu:
1) uporządkowany teren,
2) przebudowana infrastruktura publiczna na terenie zrewitalizowanym,
3) ogrodzenie z bramą i furtką szt.1
4) betonowy stół szt.1
5) ławeczki szt.5
6) stojak na rowery(10 stanowisk) szt.1
7) murowane donice szt. 4
8) estetyczny kosze szt. 2
9) tablica informacyjna szt. 1
10) nasadzenia zieleni.
11) tablica z mapą szt.1
12) Lornetki szt. 2
13) Pojemniki do questingu szt.5
14)Lampy solarne mobilne w kształcie kamienia szt.10
Zweryfikowane na podstawie protokołu odbioru

Całkowity planowany koszt to przeszło 85 tys. dofinansowanie LEADER to 50 000,00zł


___________________________________________________________________________

Nowe Przedszkole

____________________________________________________________________________________

Biesiada Rybacka w Jasieniu

20 lipca 2013 r. jak co roku w trzecią sobotę miesiąca odbyła się w Jasieniu Biesiada Rybacka. Biesiada rozpoczęła się od godz.13.00 otwartymi zawodami spławikowymi, warsztatami rękodzieła oraz grą terenową. Uroczyste otwarcie biesiady odbyło się o godzinie 16.00 przez Wójta Gminy Jana Klasę, dyrektorkę szkoły podstawowej Danutę Toporek oraz prezes stowarzyszenia „Lokomotywa” Małgorzatę Kotłowską, którzy podziękowali zaproszonym gościom oraz zgromadzonej publiczności za przybycie i życzyli dobrej zabawy podczas biesiady.


____________________________________________________________________________________

Remont WDK i zaadaptowanie pomieszczeń na przedszkole

____________________________________________________________________________________

Remont Chodnika

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont chodnika w miejscowości Jasień. Prace obejmowały ułożenie krawężników, wykonanie podsypki z kruszywa i ułożenie polbruku na długości 128 m. Całość zadania wyniosła 31.212.89 zł. z czego kwota 17.000 zŁ. została pokryta z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jasień.

____________________________________________________________________________________

ZAKUP LAMP SOLARNYCH

Gmina Czarna Dąbrówka w ramach środków gminnych i funduszy sołeckich zakupiła wraz z montażem 19 szt. lamp solarnych, z tego w sołectwie Jasień zostało zamontowanych pięć lamp solarnych. Szacunkowa wartość zakupu i montażu lamp solarnych 17 500, 00 zł. (5 szt. x 3 500,00 zł.) Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.Specyfikacja techniczna lamp:
• Wysokość słupa 2,5÷3,5m
• Źródło światła- żarówka LED 10W
• Moc paneli-100W
• Pojemność akumulatora-44Ah
• Włączenie lampy-czujnik zmierzchowy

___________________________________________________________________________

R
ozbudowa oczyszczalni ścieków w Jasieniu


1. Ogólna charakterystyka obiektu.

Przedsięwzięcie pod nazwą „rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jasieniu, gmina Czarna Dąbrówka" realizowane będzie przez Zakład budżetowy Gminy Czarna Dąbrówka tj. Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka ul. Cicha 3, 77 - 116 Czarna Dąbrówka . Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na przebudowie z rozbudową funkcjonującej biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 30 m3/dobę do przepustowości 120 m3/dobę celem uporządkowania gospodarki ściekowej w Sołectwie Jasień.


2. Całkowity koszt wg kosztorysu inwestorskiego wynosi netto - 1.989.368,88 zł. (podatek VAT w całości zostanie odzyskany i wynosi 452.985,10 zł.).


3. Dofinansowanie z P.R.O.W. w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - 1.149.191 zł.


4. Środki własne - 840.177,88 zł.


5. Zakres inwestycji.
a) Zbiorniki oczyszczalni ścieków ZOS1 i ZOS2
Właściwą kontenerową oczyszczalnię ścieków stanowić będą dwa zbiorniki typu EKO - WGB o wymiarach zbiornika: wysokość 3,30 m, szerokość 2,85 m, długość 18,00 m.
b) Osadnik wstępny
c) Komora beztlenowa
d) Komora niedotleniona
e) Komora tlenowa
f) Osadnik wtórny
g) Zbiornik stabilizacji osadu ZSO
h) Stacja odwadniania SOO i stanowisko składowania osadu SSO
i) Stacja dmuchaw SD
j) Studnia do poboru próbek SSP
k) Studnia pomiarowa SP
I) Pompownia wewnętrzna PW

____________________________________________________________________________________

Przedszkole


Gmina Czarna Dąbrówka w dniu 18.03.213 roku podpisała 2 umowy na dofinansowanie projektów w ramach I rundy konkursu nr 02/POKL/9.1.1/2012, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Wniosek pt.: „Przedszkole- pierwszy krok ku dorosłości”, zakłada utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w miejscowości Jasień, dla 11 dzieci w wieku 3-5 lat (w tym 7 dziewczynek i 4 chłopców). Podobnie jak wyżej opisany projekt przewiduje zaadaptowanie sal dla oddziału przedszkolnego tak aby były zgodne z wymogami sanitarnymi i PPOŻ oraz zakup wyposażenia w tym mebli i pomocy dydaktycznych. Oprócz zajęć programowych dzieci będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających Mały Odkrywca oraz Magic English, Fizyka dla Smyka, przewidziane są również zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. W ramach projektu zostanie zatrudniony nauczyciel. Wartość projektu to 274 580,93zł, dofinansowanie wynosi 233 393,79zł.

Zajęcia planowane w projektach będą realizowane od września 2013.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego