Wymarzone przedszkole - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wymarzone przedszkole

Fundusze UE > 2018
 


 „BRAWO MY”

W myśl popularnego zwrotu pragniemy podzielić się z Państwem szczególnie dla nas ważną i miłą informacją otóż otrzymaliśmy dotację w wysokości prawie 500.000,00 złotych na realizację projektu pt.: „Wymarzone przedszkole”.

W marcu br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Wymarzone przedszkole”. Do konkursu zgłosiło się 139 beneficjentów, dofinansowanie otrzyma 35. Bardzo cieszy nas, iż otrzymaliśmy dotację, gdyż bez niej realizacja zadań zaplanowanych w projekcie nie byłaby możliwa z uwagi na ograniczone warunki finansowe gminy.

Wartość projektu to 577.415,63 zł,  dofinansowanie 490.803,29 zł, pozostała część 86612,34zł stanowi wkład niefinansowy gminy w postaci np. udostępnienia sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zatem projekt w żaden sposób nie obciąża budżetu gminy a przyniesie wiele korzyści szczególnie dla jego przyszłych uczestników i szkół.

Projekt skierowany jest do 246 osób: 233 uczniów oddziałów przedszkolnych (OP) oraz 13 nauczycieli. Wsparciem zostaną objęte wszystkie placówki wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka: 3 oddziały (w tym 1 nowy) SP Nożyno, 3 SP Rokity, 4 SP Cz. Dąbrówka, 2 SP Jasień. Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego oraz stworzenie dodatkowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej (utworzenie nowej 15 - os. grupy w OP Nożyno, zwiększenie liczby miejsc w OP Rokity
6 os.).

Zaplanowane działania:
- dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego: adaptacja pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia w tym TIK (monitory interaktywne, laptopy, drukarki, itp.), zakup pomocy dydaktycznych;
- przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów: logopedia, gimnastyka korekcyjna, rytmika, integracja sensoryczna oraz zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy: robotyka, j. angielski - dla 233 dzieci;
- organizacja wycieczki edukacyjnej do Grąbkowa dla 233 przedszkolaków, której celem jest edukacja w formie zabawy o ruchu drogowym oraz integracja uczestników projektu;
- doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez podniesienie ich kompetencji i kwalifikacji do pracy z dziećmi - przeszkolenie 12 nauczycieli (praca z dzieckiem niepełnosprawnym, arteterapia, zaburzenia mowy, różne formy aktywizacji dzieci podczas pracy, wykorzystywanie narzędzi TIK), studia podyplomowe z integracji sensorycznej - 1 nauczyciel;
- przeprowadzenie spotkań edukacyjnych z rodzicami;
- stworzenie gabinetu integracji sensorycznej.

W ramach projektu ujęty został koszt bieżącej działalności nowo utworzonego OP w Nożynie, niezbędny do jego funkcjonowania, tj.: wynagrodzenie nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz pomocy nauczyciela.

Projekt „Wymarzone przedszkole” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.


Koordynatorzy projektu


Załączniki :
formularz zgłoszeniowy dziecko
Regulamin rekrutacji
Wzór oświadczenia  


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego