Droga Podkomorzyce - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Droga Podkomorzyce

Fundusze UE > 2011 > ANROTwG
 
 
 
 Projekt budowy drogi w Podkomorzycach

Agencja Nieruchomości Rolnych pismem z dnia 24.08.2011 r. poinformowała Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o udzieleniu bezzwrotnej pomocy finansowej na przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa drogi osiedlowej położonej na działce 52, obręb Podkomorzyce".
Na w/w przedsięwzięcie przyznano 370000 złotych. Całkowity koszt przedsięwzięcia określony we wniosku o udzielenie pomocy finansowej wynosi 397700,82 zł. Gmina ogłosiła przetarg i wyłania wykonawcę. Przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem musi być zakończone w 2011 roku, a rozliczenie faktur od wykonawców musi być złożone do 20 grudnia 2011 roku. Program Pomocy Środowiskom Po-pegerowskim obowiązuje do końca 2011 r.
Projekt przewiduje budowę drogi dwukierunkowej o długości 409 mb i szerokości jezdni 4,5 m z poszerzeniami na łukach poziomych do 6,0 m i 7,7 m. Przewiduje się ułożenie na istniejącej nawierzchni warstwę wyrównawczą, wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego. Projekt przewiduje odwodnienie drogi oraz zjazdy indywidualne do wszystkich posesji.

Technologia przebudowy:
1. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12.8 - gr. 4 cm,
- skropienie emulsją asfaltową - 0,2 kg/m kw.
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 - gr. 4 cm,
- skropienie emulsją asfaltową - 0,4 kg/m kw.
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16 - gr. 4 cm,
- skropienie emulsją asfaltową - 0,6 kg/m kw.
2.Zjazdy indywidualne - 31 cm:


Informujemy iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie "przebudowy drogi osiedlowej zlokalizowanej w działce nr 52 obręb Podkomorzyce" wybrano ofertę: "POL-DRÓG LĘBORK" S.A ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork, która uzyskała 100 pkt. - za cenę brutto 495.141,32 złotych w tym podatek VAT 23% co stanowi 92.587,04 zł.
Z wybranym oferentem została podpisana umowa dnia 15.09.2011, z terminem realizacji do 31.10.2011 r. i udzieloną gwarancją 3 lata od protokólarnego odbioru robót oraz z terminem płatności do 30 dni od protokólarnego odbioru robót.

zdj. Józef Natkaniec

*************************************************************************************

Budowa drogi - w trakcie realizacji
 

*************************************************************************************

Ukończona droga

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego