Kleszczyniec - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kleszczyniec

Fundusze Sołeckie > Realizacje 2015 > Sołectwa 2


Remont drogi w Kleszczyńcu

Zakład Gospodarki Komunalnej wykona remont ok 200 mb odcinka drogi w kierunku P. Garstecki m. Kleszczyniec.  Prace obejmowały ułożenie gruzobetonu , uformowanie i wałowanie odcinka.
Koszt prac wyniósł 7.210,
01 zł. z czego sołectwo dofinansowało kwotę  5.000,-

____________________________________________________________________________________


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino dz. nr 11/6

W dniu 22.10.2015 r. zostały odebrane roboty budowlane dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino dz. nr 11/6”.


Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z płyt drogowych typu JOMB na długości  840 m oraz wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszbetu.


Wykonawcą robót był Zakład Budowlany „BIELAWA” Franciszek Bielawa z Czarnej Dąbrówki.
Wartość zamówienia wyniosła 162 993,50 zł brutto.


Inwestycja realizowana była z Województwem Pomorskim w ramach umowy o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Województwo Pomorskie dofinansuje zadanie do kwoty w wysokości 58 078 zł. Obecnie trwa kontrola dotycząca zrealizowanej inwestycji.


___________________________________________________________________________

Remont drogi gruntowej

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał  remont drogi gruntowej na długości 250 mb.  od P. Mański do P. Szela. Prace polegały na przygotowaniu koryta drogi, u profilowanie, wykonanie pobocza, ułożenia podsypki żwirowej, ułożenie płyt betonowych "Jumb".


Całość prac wykonano za kwotę 41.674,50 zł. kontynuacja zadania nastąpi w przyszłym roku.

Długość całkowita odcinka drogi wynosi ok 800 mb. i jej dalsza budowa będzie kontynuowana z następnych corocznych budżetów.


____________________________________________________________________________________

Wykonanie ogrodzenie placu zabaw

Zakład Gospodarki komunalnej wykonał kolejną cześć ogrodzenia w miejscowości Kleszczyniec koło placu zabaw. W ramach przeprowadzonych robót wykonano ogrodzenie na placu zabaw na odcinku 22,5 mb.


Łączna wartość wykonanego zadania to kwota 2 234,49 zł. Wartość zadania została sfinansowana w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kleszczyniec.


____________________________________________________________________________________

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino


W dniu 27.08.2015 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino dz. nr 11/6”  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Zakład Budowlany „BIELAWA” Franciszek Bielawa z siedzibą w Czarnej Dąbrówce. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto 162 993,50 zł.

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z płyt typu JOMB
O na odcinku długości 840 m.

____________________________________________________________________________________

Montaż lamp solarnych


W ramach funduszu sołeckiego na terenie następujących Sołectw dokonano zakupu oraz montażu lamp solarnych:

1. Sołectwo Rokiciny - montaż 1 lampy solarnej i przeniesienie 1 lampy solarnej
2. Sołectwo Rokity - montaż 2 lamp solarnych
3.Sołectwo Kleszczyniec - montaż 1 lampy hybrydowej i przeniesienie lampy solarnej do miejscowości Brzezinka


Koszt zakupu lamp ogółem to kwota 18 309,78 zł.
Koszt usługi związanej z montażem lamp
solarnych to kwota 5 000,00 zł.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego