Rada Gminy - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rada Gminy

Urząd Gminy
 
 
 
 
Skład Rady Gminy Czarna Dąbrówka VII Kadencji 2014 - 2018
wybranej w wyborach powszechnych w dniu 16 listopada 2014 r.


1. Tadeusz Gralak - Przewodniczący Rady Gminy - Czarna Dąbrówka
2. Jerzy Narwojsz - I wieceprzewodniczący Rady Gminy - Czarna Dąbrówka
3. Marcin Heron - II wieceprzewodniczący Rady Gminy - Nożyno
4.
Julian Bielawa - Czarna Dąbrówka

5. Jarosław Cichosz - Jasień

6. Józef Lademann - Kleszczyniec
7. Wiesław Cygert - Rokiciny
8. Roman Zwolski- Unichowo
9. Tomasz Naderza - Kozy
10. Wiesław Maciaszek- Karwno
11. Miron Pobłocki - Bochowo
12. Beata Łozowska - Mikorowo
13. Arkadiusz Masowa - Jerzkowice
14. Tadeusz Grota - Mydlita, Dęby
15. Beata Woźniak - Rokity

KOMISJE

Komisja Rewizyjna


1. Tomasz Naderza - Przewodniczący Komisji
2. Jarosław Cichosz - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Miron Pobłocki
4. Beata Woźniak
5. Arkadiusz Masowa

Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego


1. Julian Bielawa
- Przewodniczący Komisji
2.
Józef Lademann - Wiceprzewodniczący Komisji
3.
Tomasz Naderza
4. Beata Woźniak
5. Jerzy Narwojsz
6.  Marcin Heron
7.  Beata Łozowska
8.  Miron Pobłocki
9. Tadeusz Grota
10. Roman Zwolski
11. Wiesław Cygert
1
2. Tadeusz Gralak

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych


1. Wiesław Maciaszek
- Przewodniczący Komisji
2. Beata Łozowska
- Wiceprzewodniczący komisji
3. Beata Woźniak
4. Jarosław Cichosz
5. Marcin Heron
6. Arkadiusz Masowa
7. Julian Bielawa

8. Tadeusz Gralak

Kadencje Poprzednie


Kadencja 2010-2014
1. Józef Natkaniec
2. Wiesław Maciaszek
3. Stefan Czapiewski
4. Tadeusz Gralak
5. Marcin Heron
6. Józef Lademann
7. Władysław Malek
8. Krystyna Maszk
9. Tomasz Naderza
10. Jerzy Narwojsz
11. Miron Pobłocki
12. Henryka Sójka
13. Katarzyna Sywanycz
14. Czesław Szczypior
15. Beata Woźniak


Kadencja 2006-2010

1. Fink Jürgen
2. Narloch Dariusz
3. Sywanycz Katarzyna
4. Maciaszek Wiesław
5. Sójka Henryka
6. Krause Józef
7. Lademann Józef
8. Heron Marcin
9. Maszk Krystyna
10. Pobłocki Miron
11. Szczypior Czesław
12. Narwojsz Jerzy
13. Mielewczyk Zbigniew
14. Czapiewski Stefan
15. Wolska Eugenia


Kadencja 2002-2006
1. Dalecka Grażyna
2. Narloch Dariusz
3. Klęczek Łucjan
4. Lis Danuta
5. Żelazny Jerzy
6. Sójka Henryka
7. Bukowski Lech
8. Benkowska Elżbieta
9. Heron Marcin
10. Zwolski Roman
11. Pobłocki Jan
12. Marszałkowski Edmund
13. Mielewczyk Zbigniew
14. Smentoch Leszek
15. Czapiewski Stefan


Kadencja 1998-2002
1. Nowak Maria
2. Kosiński Zbigniew
3. Narloch Dariusz
4. Klęczek Łucjan
5. Fink Jürgen
6. Lis Wojciech
7. Sójka Henryka
8. Jelonek Maria
9. Lademann Stanisław
10. Cybulski Henryk
11. Zwolski Roman
12. Kotłowska Małgorzata
13. Wolska Eugenia
14. Bojanowski Brunon
15. Mielewczyk Zbigniew
16. Marszałkowski Edmund
17. Zwolski Marek
18. Czapiewski Stefan


Do wyłącznej kompetencji rady gminy należy między innymi:

1. Uchwalanie statutu gminy,
2.
Wybór i odwołanie zarządu, ustalanie wynagrodzeń przewodniczącego zarządu, stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek przewodniczącego zarządu,
4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu,
5. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6
. Uchwalanie programów gospodarczych,
7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez zarząd,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
10. Określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego