Rokity - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rokity

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2014 > Sołectwa 2

Zakup naczyń kuchennych

W ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok dokonano zakupu naczyń kuchennych dla Sołectwa Rokity na potrzeby wykorzystania ich do organizacji imprez kulturalnych oraz zajęć prowadzonych na świetlicy wiejskiej w Rokitach. Wartość zadania to kwota: 2 928,60 zł.

___________________________________________________________________________

Remont nawierzchni asfaltowej w Rokitach


Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "DROMOS" z Kartuz, które również dokonuje prac modernizacyjnych na drodze 211, ułożyła nawierzchnię z asfaltu na odcinku drogi wewnętrznej w miejscowości Rokity (od dr.wojew.211 do drogi powiatowej w kier. Bytowa) na odcinku ok. 300 mb.

Inwestycję zrealizowało Stowarzyszenie "ROKITNIK" a została sfinansowana przez BNK Inwestmens Saponis. Całość prac została oceniona na 60.000,- zł.


W zakresie prac znajdowało się ułożenie warstwy stabilizującej ora
z dywanika asfaltowego gr. 4 cm.


____________________________________________________________________________________

Modernizacja drogi wojewódzkiej 211  


Od dwóch lat trwała praca z Przewodniczącym Sejmiku Samorządowego P. Kleiszmitem i Szefem Komisji Rolnictwa P. Batruchem, nad  projektem włączenia do prac modernizacyjnych na drogach również nasz teren gminy na drogach 211 - /Podkomorzyce-Czarna Dąbrówka-Rokity-Gowidlino/ oraz 212 /Unichowo-Czarna Dąbrówka -Oskowo/.

Rozmowy na te tematy przy różnych okazjach spotkań i narad przyniosły rezultat już w obecnie wykonywanych pracach na drodze 211 i  podjętych tu  zaawansowanych dalszych pracach projektowych.


Pierwsze rozmowy na  poziomie już konkretnych ustaleń  trwały już wiosną tego roku, jednakże mając przykre doświadczenia  w temacie łatania dziur w okresie  wiosennym z rezerwą  podchodziłem do  gwarancji wykonania  już części prac na odcinku drogi 211 jeszcze w bieżącym roku.

Stało się to jednak  rzeczywistością i na odcinku od Starej Huty /Gm. Sierakowice do końca niemalże Rokit/ ułożona została nowa nawierzchnia z zalanymi również zjazdami.


19 listopada b.r. na drodze 211 odbyło się na naszą prośbę spotkanie projektantów naszego odcinka bezpośrednio w terenie. Projekt wykonany jest bardzo nowocześnie  jednakże wnieśliśmy  w tej fazie projektowania również  nasze uwagi, spostrzeżenia i własną wizję. Uwagi nasze zostały przyjęte do konsultacji.


Gotowa koncepcja projektu zostanie przedstawiona do konsultacji społecznej  latem 2015 roku. Obecne opracowanie  z naszymi uwagami znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy.


W bieżącym tygodniu wpłynęła również pierwsza dokumentacja dotycząca przystąpienia do prac nad koncepcją planu modernizacji drogi 212 Unichowo- Kozin.


************************************


Trwa modernizacja drogi wojewódzkiej 211 na naszym odcinku 5 km. od miejscowości Doliny Kr. Jadwigi przez Rokity  lekko poza główne skrzyżowanie.
Już  po raz drugi odbyło się spotkanie przedstawicieli wykonawcy, Urzędu Gminy, Wojewódzkiego Zarządu Dróg,  w celu dokonania uszczegółowienia prac.
Wywołane ono zostało szeregiem niejasności co do sposobu wykonania zjazdów do poszczególnych posesji oraz zakresu powstającego przy okazji chodnika współfinansowanego przez nasz samorząd. Ze szczególnym zaangażowaniem  w tych uzgodnieniach  udział biorą Panie Sołtys i Radna przekazując  stanowiska  mieszkańców.
Nadmieniamy że jest to  obecnie tylko modernizacja natomiast w opracowaniu  znajduje się  dokumentacja na przeprowadzenie remontu głównego drogi 211 który ma być  przeprowadzony ze środków unijnych w latach po roku 2015
r.

____________________________________________________________________________________

Doposażenie placu zabaw

Do placu zabaw przy  Zespole Szkół w Rokitach przybyły dodatkowe elementy urządzeń. Są to konstrukcje  zakupione z najnowszego projektu unijnego realizowanego w naszych szkołach.
Przy szkole w Rokitach wyglądają w tej okazałości.


___________________________________________________________________________

Budowa chodnika w Rokitach

Jesienią ub. roku wykonana została za kwotę 10.ooo,- dokumentacja techniczna na chodnik w miejscowości Rokity wzdłuż drogi wojewódzkiej 211 – od skrzyżowania do szkoły.
Po powstaniu paru budynków na okolicznym terenie, miejsce jest szczególnie niebezpieczne dla przechodniów i dzieci przechodzących do szkoły.
W dniu 28 lipca b.r zostanie podpisana umowa na wykonanie prac. W bieżącym roku wykonane zostanie koryto chodnika wypełnione kruszywem na długości 700 mb..
Prace, po drugim przetargu wykona firma P. Dzienisza z Borzystowskiej Huty. Kosztorys prac opiewał na kwotę 73.328,- zł a po przetargu kwota wykonania wyniesie 69.712,-. zł.
Zakończenie prac przewidziano do końca m-ca sierpnia b.r.


___________________________________________________________________________

Budowa placu w rekreacyjno

W dniu 9 maja b.r. podpisana została umowa na wykonanie zadania, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w miejscowości  Rokity pod nazwą "Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku z elementami architektury".

Zadanie w kosztorysie opiewało na sumę 421.884,- zł , po przetargu najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Usługi Budowlane A. Dzienisz z Borzestowskiej Huty wynoszącą 357.901,- zł.
Zadanie obejmuje: budowa placu ze sceną, schody terenowe, podjazd dla niepełnosprawnych, murki, klomby, zadaszona scena, stoły drewniane z ławkami szt. 11, lampa solarna szt. 5, pomost pływający szt. 1.

Zadanie ukończone zostanie do 30 czerwca 2014 r.
******************************************************

Dokonano ostatecznego odbioru prac przy realizacji wniosku - budowy placu rekreacyjno-wypoczynkowego w  Rokitach. Prace wykonano jakościowo bardzo dobrze, estetycznie i bez uwag. Już od teraz mieszkańcy mogą korzystać z pomostu i alejek spacerowych a w chwili wypoczynku pod estetyczną wiatą.

___________________________________________________________________________

Budowa chodnika

____________________________________________________________________________________

Budowa świetlicy wiejskiej w Rokitach


Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku służącego integracji społecznej poprzez budowę świetlicy i ścieżki spacerowej wraz z placem zabaw w miejscowości Rokity"- realizacja zadania jest objęta umową pomocy nr 00346-6922-UM1100284/12 w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013
Rozpoczęła się realizacja w/w zadania. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dla zamówienia na zadanie: „ Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku służącego integracji społecznej poprzez budowę świetlicy i ścieżki spacerowej wraz z placem zabaw w miejscowości Rokity" w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, złożonych zostało 4 ofert, wybrano ofertę, Zakładu Budowlanego „BIELAWA" która uzyskała 100 punktów - za cenę brutto 993 839,30 zł. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych 30/100 ).
Dnia 12.06. 2013 r. została podpisana umowa z Wykonawcą oraz przekazany został protokólarnie teren budowy. Planowane zakończenie prac to  15 kwietnia 2014 r.

____________________________________________________________________________________

Remont drogi do p. Butowskich

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont 200 mb.
drogi w miejscowości Rokity która prowadzi do posesji Państwa Butowskich. Prace obejmowały poszerzenie drogi, uformowanie, wykonanie podłoża żwirowego, ułożenie płyt "JUMBO". Koszt zakupu płyt został sfinansowany przez Państwa Butowskich. Pozostałe prace wykonał ZGK za kwotę 5.886,-
 
 

************************************************************************************

STRONA 1, 2,

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego