Jasień - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Jasień

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2014 > Sołectwa 2


Zagospodarowanie terenu miejscowości Jasień

Dobiega końca realizacja projektu  ze środków PROW "Zagospodarowanie terenu miejscowości Jasień, nadanie mu funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej umożliwiającej rozwój innowacyjnych form turystyki" , który realizowany jest przez Stowarzyszenie "Barwy Rokit". Projekt realizowany jest przed szkołą w Jasieniu  zmieniając całkowicie  otoczenie  i estetykę  wejścia. Wartość projektu  opiewa na kwotę 85.670,- zł w ramach którego wykonane zostaną prace:


 • -ogrodzenie przed szkołą

 • -plac wjazdowy, ciągi piesze

 • -trawniki, krzewy, rośliny

 • -pojemniki do questingu

 • -mobilne lampki solarne


Termin ukończenia prac to 15  wrzesień 2014 r. prace realizuje  Firma G-13 Małgorzata Skweres Kuchta z Tągowia gmina Tuchomie.

*************************************************************

Uroczyste otwarcie placu przyszkolnego i placu zabaw w Jasieniu

5 listopada 2014 r. na placu przy Szkole Podstawowej w Jasieniu, odbyło się uroczyste otwarcie odnowionego placu przyszkolnego i nowego placu zabaw w Jasieniu. Obiekty zostały zrealizowane w ramach projektu ze środków PROW "Zagospodarowanie terenu miejscowości Jasień, nadanie mu funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej umożliwiającej rozwój innowacyjnych form turystyki" , który zrealizowany był przez Stowarzyszenie "Barwy Rokit". Uroczystego otwarcia dokonał wójt gminy Jan Klasa, ks. Proboszcz  Mariusz Łącki, dyrektor SP Jasień Danuta Toporek, radny gminy Stefan Czapiewski oraz panie z stowarzyszenia KG „Barwy Rokit”.

____________________________________________________________________________________

Remont drogi w Przylaskach

Trwają prace przy remoncie drogi w miejscowości  Przylaski. Prace wykonuje nasz ZGK, obejmują one poszerzenie drogi , zniwelowanie wystających kamieni - bruku, uzupełnienie poboczy.

____________________________________________________________________________________

Prace remontowe w Łupawsku

Rozpoczęły się prace budowlane nad  remontem obiektu po starej szkole w miejscowości Łupawsko mającym stanowić siedzibę Lokalnej Grupy Rybackiej - fundacji z Lokalnych Grup Działania. Do stworzenia tu swojej siedziby nakłoniliśmy LGR przede wszystkim atrakcyjnym położeniem. Obiekt wraz z działką decyzją Rady Gminy został w ub. roku sprzedany tejże grupie.
Powstanie tu  również marina na żaglówki, kajaki, place sportowo rekreacyjne. Łupawsko z  pewnością  odżyje swoim turystycznym życiem i przyciągnie turystów swoim atrakcyjnym położeniem.

___________________________________________________________________________


Budowa placu rekreacyjnego w Jasieniu

W dniu 17 lipca 2014 r. podpisane zostało porozumienie między Gminą a
Urzędem Marszałkowskim na realizację w bieżącym roku wniosku unijnego w miejscowości Jasień. Wniosek został złożony w ramach "Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa na lata 2007-2013" przez nasz LGR.


Projekt obejmuje:

 • -murki kamienne 35 mb

 • -place utwardzone kostką brukową przy ulicy

 • -place utwardzone przy jeziorze i placu przy remizie

 • -remont istniejących schodów

 • -pobocze z płyt ażurowych

 • -pomost pływający dł. 25 mb

 • -zjeżdżalnia

 • -stoły betonowe 11 szt /.część w parku/

 • -ławki betonowe 26 szt,/część w parku/

 • -kosze na śmieci 10 szt

 • -lampa hybrydowo solarowa 3 szt

 • -toaleta przenośna 1 szt

 • -ławka okrągła 1 szt

 • -stojak na rowery 2 szt

 • -nasadzenie krzewami 250 szt

 • -wiata grillowa

Wymienione elementy zostaną zamontowane i wykonane w pobliżu plaży. W centrum Jasienia, w parku, wykonane zostanie zadaszenie sceny o wymiarach 10 x 10 mb

*************************************************************

Przetarg


Rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę zadania "Budowa przystani wodnej z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze "Jasień" oraz zagospodarowanie parku wiejskiego w elementy małej infrastruktury technicznej". Na ogólną kwotę  689.528,24 zł wg kosztorysu, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe "ELZAMBUD" z Elbląga oferując kwotę  577.552,79 . Zadanie zostanie wykonane do końca  2014 r.

___________________________________________________________________________

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w JasieniuW dniu 21 luty b.r. rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach dofinasowania ze środków unijnych PROW, pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości. Jasień". Do przetargu stanęły trzy firmy z których najkorzystniejszą ofertę przedstawiła spółka Z.O.O „Bulding Engineering” ze szczecina , oferując kwotę 2.048.000,00 zł., na ogólny kosztorys 2.419.760,47 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie kwotę 1.149.191,00 zł. Rozbudowa oczyszczalni podniesie jej zdolność przerobowa z 10 m sześciennych do 32 m sześciennych na dobę.

Roboty przewidują demontaż istniejącego zbiornika kontenerowego, montaż nowych dwóch reaktorów biologicznych, stacja dmuchaw, stacja odwadniania osadu, plac manewrowy, chodniki, ogrodzenie wraz z oświetlenie terenu oczyszczalni, wyposażenie w aparaturę kontrolno pomiarowa, stacja komputerowa PC z oprogramowaniem.************************************************************

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jasieniu

Już od tygodnia trwają prace przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Jasieniu. Prace prowadzi firma ze Szczecina "Bulding Eugineeriug". Jak widać z rodzaju prac jest to praktycznie budowa nowej oczyszczalni opartej na nowej technologii oczyszczania. Zachowana zostaje część doczyszczania -wierzba duńska / zasadzona w 1996 roku/.

************************************************************

Odbiór budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Jasieniu.

W dniu 31 sierpnia b.r.  odbył się ostateczny odbiór budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Jasieniu.


Po dokonanej w ubiegłym roku inwestycji  skanalizowania miejscowości Łupawsko i Cole, ze względu na zwiększoną ilość ścieków niezbędna była modernizacja istniejącej oczyszczalni w Jasieniu.
Prace prowadziła firma "Bulding Engineering" za kwotę 2.048.000, - zł , w tym z Unijnym dofinansowaniem w kwocie 1.149.191,- zł.


Prace zostały wykonane na bardzo dobrym technicznym poziomie. Inwestorem  pośrednim ze strony Samorządu był nasz Zakład Gospodarki Komunalnej dzięki czemu odzyskaliśmy VAT z inwestycji.


___________________________________________________________________________

Prace porządkowe w Przylaskach

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace porządkowe na pogorzelisku w miejscowości Przylaski sołectwo Jasień. Trwają prace i akcje pomocowe na rzecz rodziny-emerytów naszych mieszkańców na rzecz odbudowy  pomieszczeń i budynku. Podstawowy udział w uporządkowaniu budynku i posesji został wniesiony przez nasz samorząd. Wymienione prace sprzętu i pracowników wyniosły 4.337,35 zł


*************************************************************

Odbudowany dom P. Greszatam z Przylasek

___________________________________________________________________________

Prace porządkowe na cmentarzu w Jasieniu

Od dwóch lat trwały przymiarki do uporządkowania zadrzewieni na cmentarzu przykościelnym w Jasieniu. Rozrośnięte drzewa w znacznym stopniu zagrażały istniejącym tu grobom i nagrobkom. Pousychane gałęzie często spadały na nagrobki uszkadzając je. Sprawa została definitywnie sfinalizowana poprzez zorganizowanie i pokierowanie pracami przez P.
Radnego Stefana Czapiewskiego w porozumieniu z Ks. Mariuszem Łąckim.
Usunięto zeschnięte drzewa, podcięto gałęzie - prace przeprowadziła wynajęta firma z uprawnieniami prac na wysokościach. Pozyskane drzewo trafiło do WDK i szkoły
, a prace porządkowe przeprowadziła ekipa z Urzędu Gminy.

___________________________________________________________________________


Budynek w Jasieniu


W styczniu 2013 roku przejęliśmy od Starostwa w m. Jasień budynek po byłym punkcie krwiodawstwa. Po różnych rozważaniach nad jego przeznaczeniem decyzja wyznaczona w akcie notarialnym została utrzymana i obiekt będzie przeznaczony w całości na mieszkania socjalne. W dniu 22 stycznia zlecono dokonanie opracowania dokumentacji z ukierunkowaniem na uzyskanie substancji mieszkaniowej dla rodzin najuboższych z terenu naszej gminy, posiadających bardzo trudną sytuację mieszkaniową. Opracowanie musi być dokonane łącznie z odpowiednimi pozwoleniami budowlanymi do m-ca września b.r. w którym to miesiącu, podobnie jak wcześniej dla świetlicy Karwno, składamy wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie przedsięwzięcia.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego