Akademia Otwartych Umysłów… 2 - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Akademia Otwartych Umysłów… 2

Fundusze UE > 2016-2018 > Projekt: Akademia …


Szczegółowy zakres projektu


W wyniku przeprowadzonej rekrutacji uczestników projektu podzielono na poszczególne grupy:

ZS CZARNA DĄBRÓWKA - Rok szkolny 2016/2017

Szkoła Podstawowa
24 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe, angielski
16 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe
Łącznie 40 osób

Gimnazjum
21 uczniów uczęszczających na komp. klucz. uczenia się (I semestr) i społ. (II semestr), doradztwo (II semestr), angielski
3 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe uczenia się i społeczne, doradztwo
3 uczniów uczęszczających na doradztwo, angielski
Łącznie 27 osób

ZS ROKITY- Rok szkolny 2016/2017

Szkoła Podstawowa
14 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe, angielski
18 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe
Łącznie 32 osoby

Gimnazjum
14 uczniów uczęszczających na komp. klucz. uczenia się i społ., doradztwo, angielski
10 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe uczenia się i społeczne, doradztwo
4 uczniów uczęszczających na doradztwo, angielski
5 uczniów uczęszczających na angielski
Łącznie 33 osób

ZS NOŻYNO- Rok szkolny 2016/2017

Szkoła Podstawowa
8 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe, angielski
7 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe
Łącznie 15 osób

Gimnazjum
6 uczniów uczęszczających na komp. klucz. uczenia się i społ., doradztwo, angielski
3 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe uczenia się i społeczne, doradztwo
4 uczniów uczęszczających na doradztwo, angielski
Łącznie 13 osób


SP JASIEŃ - Rok szkolny 2016/2017

Szkoła Podstawowa (KLASY 4-6)
7 uczniów uczęszczających na angielski
7 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe
Łącznie 14 osób


ZAPLANOWANE SZKOLENIA

W ramach projektu przewidziano szkolenie łącznie dla 27 nauczycieli umożliwiające im zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do profesjonalnego wspierania uczniów:
• szkolenie ogólnorozwojowe – 19 osób,
• szkolenie z zakresu coachingu – 8 osób
• szkolenie z zakresu wykorzystywania narzędzi TIK – 27 osób


ZAPLANOWANE ZAKUPY

1) ZS Czarna Dąbrówka: tablice interaktywne - 4 szt., projektory - 4 szt., laptopy-5 szt., programy do tablic: matematyka (sp)- 1 szt., biologia – 1szt., geografia – 1 szt., matematyka (gim) – 1 szt., chemia – 1 szt., przyroda – 1 szt., szafka na odczynniki – 1 szt., wyposażenie pracowni chemicznej;

2) ZS Rokity: tablice interaktywne - 4 szt., projektory - 4szt., laptopy-4 szt., drukarka – 1 szt., wyposażenie pracowni przyrodniczej, pomoce dydaktyczne do języka angielskiego;

3) ZS Nożyno: tablice interaktywne - 3 szt., projektory - 3 szt., laptopy-3 szt., wyposażenie pracowni fizycznej;

4) SP Jasień: tablica interaktywna - 1 szt., projektor - 1 szt., komputer stacjonarny – 1 szt., programy do tablic: angielski 4 szt., matematyka – 1 szt., przyroda dla nauczyciela – 1 szt., przyroda dla ucznia – 1 szt., środowisko i ekologia – 1 szt., wyposażenie pracowni przyrodniczej;


ZAPLANOWANE WYJAZDY EDUKACYJNE

1) Centrum Kopernika – Warszawa – uczniowie gimnazjów
2) Hevelianum – Gdańsk – uczniowie szkół podstawowych

Wycieczki będą realizowane w każdym roku szkolnym

Projekt „Akademia Otwartych umysłów – wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Koordynatorzy projektu

____________________________________________________________________________________

Wyniki rekrutacji


Na podstawie przeprowadzonej w październiku rekrutacji do projektu „Akademia Otwartych umysłów – wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zakwalifikowano 174 uczniów, w tym:

1. ZS CZARNA DĄBRÓWKA

 • a. Szkoła Podstawowa - 40 uczniów,

 • b. Gimnazjum - 27 uczniów


2. ZS ROKITY

 • a. Szkoła Podstawowa - 32 uczniów,

 • b. Gimnazjum - 33 uczniów


3. ZS NOŻYNO

 • a. Szkoła Podstawowa - 15 uczniów,

 • b. Gimnazjum - 13 uczniów


4. SP JASIEŃ - 14 uczniów

W zaplanowanych szkoleniach zgodnie z rekrutacją weźmie udział 27 nauczycieli.

Koordynatorzy projektu


____________________________________________________________________________________

Kolejny sukces na koncie Gminy Czarna Dąbrówka


26.09.2016r. wpłynęła do nas bardzo miła, oficjalna informacja, iż nasze starania opłaciły się, gdyż nasz projekt  „Akademia Otwartych umysłów – wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka” został pozytywnie oceniony. 21.11.2016r. Wójt Gminy Jan Klasa wraz ze Skarbnikiem Marcinem Marszałkowskim podpisali umowę o dofinansowanie projektu (nr umowy RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15-00). Szacowana wartość projektu wynosi ok 1,2 mln. zł.


Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia poprzez podwyższanie kompetencji uczniów oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie podstawy kształcenia ogólnego.


Projekt skierowany jest do 340 osób: 313 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 27 nauczycieli. Będą to Zespoły Szkół w: Rokitach, Czarnej Dąbrówce, Nożynie oraz Szkoła Podstawowa w Jasieniu. Okres trwania projektu: 01.08.2016r. do 30.06.2018r.


W ramach projektu będą finansowane zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, język angielski z wykorzystaniem platformy e-learningowej dla uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (uczenia się oraz społeczne), język angielski z wykorzystaniem platformy e-learningowej, doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum.


Projekt przewiduje szkolenie dla 27 nauczycieli umożliwiające im zdobycie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do profesjonalnego wspierania uczniów - szkolenie ogólnorozwojowe, z zakresu coachingu oraz z zakresu wykorzystywania narzędzi TIK. W ramach projektu przewidziano wyjazdy edukacyjne oraz doposażenie szkół w pomoce i materiały dydaktyczne.

Projekt „Akademia Otwartych umysłów – wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

koordynatorzy projektu


____________________________________________________________________________________

REKRUTACJA


Ruszyła rekrutacja 340 uczestników: 313 uczniów szkół podstawowych  i gimnazjalnych oraz 27 nauczycieli projektu  „Akademia Otwartych umysłów – wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka”.


Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie więcej szczegółów w regulaminie projektu. Na potrzeby projekty zostało utworzone biuro projektu, które znajduje się w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka (pokój nr 19, nr kontaktowy tel. 59 821 26 43, czynne w godzinach 8.00 – 15.00), można uzyskać tu wszelkie informacje na temat zadania oraz złożyć dokumenty rekrutacyjne.  

koordynatorzy projektu


____________________________________________________________________________________

Ruszyła realizacja projektu  „Akademia Otwartych umysłów
– wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka”Z uwagi na wydłużający się termin ogłoszenia wyników  konkursu nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15, w ramach którego Gmina Czarna Dąbrówka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.:  „Akademia Otwartych umysłów – wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka” , a także ze względu na bardzo napięty harmonogram, rozpoczęła się realizacja w/w zadania.

Powołana została kadra projektu:
1. Agnieszka Ciszewska – koordynator projektu
2. Marzena Mielewczyk – asystent koordynatora projektu
3. Beata Wolska – asystent koordynatora projektu
4. Urszula Leżuch - specjalista do spraw finansowych projektu (księgowa)
5. Celina Wiczk - specjalista do spraw finansowych projektu (księgowa)
6. Czesława Bujak – asystent specjalisty do spraw finansowych projektu

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej/konkursowej oraz rekrutacyjnej.

koordynatorzy projektu


____________________________________________________________________________________

„Akademia Otwartych umysłów – wzrost jakości edukacji ogólnej
w Gminie Czarna Dąbrówka”


29.01.2016r. Gmina Czarna Dąbrówka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Akademia Otwartych umysłów – wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia poprzez podwyższanie kompetencji uczniów oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie podstawy kształcenia ogólnego.


Wniosek o dofinansowanie został skonstruowany na podstawie potrzeb wynikających       z wcześniej przeprowadzonej Diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2015-2020 (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 15 styczna 2016 roku).

W wyniku przeprowadzonej diagnozy stwierdzono:


Uczniowie szkół Gminy Czarna Dąbrówka mają problemy w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy: prawie 41,1 % dzieci ma problemy w zakresie kompetencji matematycznych  i naukowo technicznych, 45,2 % uczniów ma problem z językami obcymi,    14,7 % wykazuje problemy  w zakresie kompetencji uczenia się. Wśród uczniów gimnazjum prawie 80 % nie planuje ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Diagnoza wskazała, iż w Gminie Czarna Dąbrówka należy wspierać realizację działań związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych (uwzględniających edukację kulturalną) oraz działań związanych z edukacją ekologiczną i prozdrowotną uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach poprzez:
a) doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie przygotowania do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów,
b) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów,
c) uzupełniająco: rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej oraz doposażenia szkół, m.in. uwzględniające cyfryzację.


Dodatkowo niezbędna jest budowa sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół z obszaru gminy.
Wsparciem w powyższym zakresie należy objąć 100% wszystkich szkół z obszaru gminy.

We wszystkich diagnozowanych szkołach widoczna jest potrzeba uczniów w zakresie ich lepszego przygotowania do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, w obszarach dotyczących m.in.:

 • - kształtowania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,

 • - rozbudzania kreatywności i innowacyjności,

 • - rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego.


W naszych placówkach oświatowych niezbędne jest także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w obszarach dotyczących m.in.:

 • stosowania metod pracy oraz form organizacyjnych procesu nauczania sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw/umiejętności oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,

 • stosowania aktywizujących metod pracy z uczniem opartych na metodzie badawczej i doświadczalnej,

 • korzystania z narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym.


Diagnoza wykazała, iż niezbędne jest wyposażenie wszystkich szkół w pomoce dydaktyczne, w tym:

 • wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,

 • specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami,

 • pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.


Na podstawie szczegółowych informacji zawartych w diagnozie zaplanowano, iż udział w projekcie weźmie 313 dzieci, w tym 183 uczniów szkoły podstawowej i 130 gimnazjum.


Podinspektor Urzędu Gminy
Marzena Mielewczyk
 

************************************************************************************

Strona 1, 2,


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego