Organizacje pozarządowe - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy


Zarządzenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w Gminie Czarna Dąbrówka.


Zarządzenie nr 85.2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 05.09.2018 r.
Projekt uchwały wg druku nr 409
Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4
formularz do konsultacji projektu uchwały

************************************************************************************


ROZLICZANIE DOTACJI

Rozliczanie dotacji - „małe granty”- tryb pozakonkursowy oraz otwarte konkursy ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

Rozliczanie Dotacji
Sprawozdanie końcowe - otwarte konkursy ofert
Wzór sprawozdania - małe granty

____________________________________________________________________________________


Informacje o wynikach otwartego konkursu ofert

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniach
11.06.2018 r. otwartego konkursu — podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert — dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2018

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert- Stowarzyszenie Koło Gospodyń barwy Rokit
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert- Stowarzyszenie LOKO MOTYWA
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert- Stowarzyszenie Rokitnik

___________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Czarna Dąbrówka  na podstawie  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań  publicznych   z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji  pozarządowych oraz podmiotów wymienionych wart.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w 2018 r.************************************************************************************

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. - Obszar zadania: „Oświata i wychowanie”.


Załącznik:

************************************************************************************


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do wniosku na realizacją zadania z zakresu rozwoju sportu pn. szkółka taekwondo.


Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag  Szkółka Taekwondo
wniosek pn. Szkółka Taekwondo
Formularz uwag- Szkółka taekwondo

************************************************************************************


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do wniosków złożonych z zakresu rozwoju sportu


Wniosek-UKS Neptun
Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag „Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Czarna Dąbrówka”
Formularz uwag „Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Czarna Dąbrówka”

************************************************************************************

Wnioski z zakresu rozwoju sportu-ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do wniosków


Wniosek Jasień-wioska sportem płynąca
Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag Jasień-wioska sportem płynąca
Formularz uwag- Jasień wioska sportem płynąca

************************************************************************************


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadań publicznych.


Oferta Festyn Rodzinny w Rokicinach
Formularz uwag-  Festyn rodzinny w Rokicinach
Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag- festyn rodzinny w Rokicinach

Oferta  Ogólnopolski zlot kuglarski w Mikorowie
Formularz uwag -Ogólnopolski zlot kuglarski w Mikorowie
Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag Zlot Kuglarski

Oferta Cudze chwalicie swego nie znacie-Unichowianki w działaniu
Formularz uwag- Cudze chwalicie swego nie znacie-Unichowianki w działaniu
Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag-Cudze chwalicie swego nie znacie-Unichowianki w działaniu

Oferta I Piknik naukowy Kolorowe niebo
Formularz uwag- I piknik naukowy Kolorowe niebo
Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag- I piknik naukowy Kolorowe niebo

Oferta Nasi bracia mniejsi-uczenie odpowiedzialności i wrażliwości na los zwierząt
Formularz uwag-  Nasi bracia mniejsi-uczenie odpowiedzialności i wrażliwości na los zwierząt
Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag- Nasi bracia mniejsi-uczenie odpowiedzialności i wrażliwości na los zwierząt.

Oferta Rokicki kącik malucha
Formularz uwag- „Rokicki kącik malucha”
Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag- Rokicki kącik malucha

Oferta-Festiwal Wojsława
Formularz uwag- Festiwal Wojsława
Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag Festiwal Wojsława

Oferta „Obchody uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości wraz z nadaniem sztandaru OSP Czarna Dąbrówka jako świadectwa podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości"
Formularz uwag- „Obchody uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości wraz z nadaniem sztandaru OSP Czarna Dąbrówka, jako świadectwa podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości”.
Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag- „Obchody uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości wraz z nadaniem sztandaru OSP Czarna Dąbrówka, jako świadectwa podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości”


Oferta „Od przedszkola do senioraka”
Formularz uwag- „Od przedszkolaka do senioraka festiwal piosenek i wierszy”
Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag- „Od przedszkolaka do senioraka-festiwal piosenek i wierszy”

************************************************************************************

Wspieranie organizacji pozarządowych” w 2018 r


Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: „Wspieranie organizacji pozarządowych” w 2018 r.


************************************************************************************


Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej


Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie dnia 5 marca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 na Sali Narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka przy ul. Gdańskiej 5.Celem spotkania będzie dokonanie wyboru 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie organizacji pozarządowych”.************************************************************************************


ZARZĄDZENIE NR 11/2018
WÓJTA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna
Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 rokuNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz Uchwały Nr XXXIV/322/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Czarna Dąbrówka zarządzam, co następuje:


§1

1. Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 roku.
2.
Treść ogłoszenia określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Wzór sprawozdania stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§2.

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka,
2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka,
3. na stronie internetowej Gminy Czarna Dąbrówka.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
************************************************************************************

Program współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Załączniki: 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego